Mladi Nikšića

Ukradeno 2.900 muzejskih predmeta

Vi­še­de­ce­nij­ski rad­nik Na­rod­nog mu­ze­ja Cr­ne Go­re, Alek­san­dar Ber­ku­ljan pod­nio je kri­vič­nu pri­ja­vu zbog kra­đe 2.900 mu­zej­skih pred­me­ta iz te in­sti­tu­ci­je, piše Dan.  Ma­njak mu­zej­skih pred­me­ta kon­sta­to­va­la je Upra­va za kul­tur­na do­bra još 2013. go­di­ne, ko­ja

Read more